Regulamin

V Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej
w Biegach Długodystansowych 2018

Cele:
-
Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
- Promocja Ziemi Gorzowskiej
- Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej
   w Biegach Ulicznych i Przełajowych 2018.

Organizator:
-
BOKOSPORT - www.bokosport.pl/ 
- Lubuski Portal Biegowy - 
- www.lubuskiportal.fc.pl

Partnerzy:
- Organizatorzy poszczególnych biegów

Patronat Medialny:
-
Lubuski Portal Biegowy - www.lubuskiportal.fc.pl

Finansowanie:
- Projekt finansowany ze składek Organizatora i Partnerów poszczególnych
   biegów oraz
środków pozyskanych od sponsorów.

Obowiązki Organizatora:
- Organizator na podstawie informacji uzyskanych od Partnerów sporządzać będzie ranking Mistrzostw
- Ranking sukcesywnie b
ędzie zamieszczany na stronie internetowej www.lubuskiportal.fc.pl
-
Organizator zajmie się także zapewnieniem dyplomów i pucharów, oraz nagród pozyskanych od sponsorów.

Obowiązki Partnerów:
- Dostarczenie regulaminu biegu na minimum tydzień przed zawodami,
- Zamieszczenia informacji o Mistrzostwach Ziemi Gorzowskiej w materiałach informacyjnych dot. poszczególnych biegów,
- Przekazywania informacji o wynikach odbytego biegu Organizatorowi na
  e-mail: bigfut@poczta.onet.pl  w terminie 2 dni od dnia zawodów.
- Składkę w wysokości 50 zł można opłacić na rachunek bankowy do końca września 2018 r. 

BOKOSPORT
ul. Kameliowa 19
72-003 Dobra
Numer rachunku: 42 1950 0001 2006 0038 0108 0001
KONTO IDEABANK

Wszyscy Partnerzy V Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej w Biegach Długodystansowych 2018 
otrzymują 20% rabatu przy zamówieniu trofeów na organizowaną imprezę biegową -
 
www.bokosport.pl/ 
tel. 509989109 lub 509965275   e-mail: biuro@bokosport.pl

Miejsca i terminy biegów zaliczanych do Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej są podane
w formie Kalendarza Biegów na stronie
www.lubuskiportal.fc.pl

Uczestnicy:
Uczestnikiem Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej może być każdy zawodnik który ukończył 12 lat.

Punktacja Cyklu Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej:

- generalna mężczyzn,
- generalna kobiet,
- kategorie wiek.

Kobiet
K 12 – do 19 lat
K 20 – do 29 lat
K 30 – 30 -39 lat
K 40 – 40 - 49 lat
K 50  i  powyżej

Mężczyźni
M 12 – do 19 lat
M 20 – do 29 lat
M 30 – 30–39 lat 
M 40 – 40–49 lat
M 50 – 50–59 lat
M 60 – 60–69 lat
M 70 – pow. 70 lat

Dla potrzeb klasyfikacji generalnej cyklu Mistrzostw zawodnik za zajęte miejsce  w poszczególnych Biegach
otrzymuje punkty wg następującego klucza:

-  ilość przyznawanych pkt. będzie od ilość startujących w danym biegu.
   Podstawowa baza za zwycięstwo w biegu to 60 pkt
.

- Jeżeli ilość startujących
(podziałem na kat. kobiet i mężczyzn)  jest mniejsza od 60 to pomniejszamy (bazę) 
  o taką liczbę o ile jest mniejsza od 60.
np. startuje 40 osób to ilość przyznanych pkt. dla pierwszego wyniesie 60-20= 40 pkt.
  gdy startuje 45 osób to odpowiednio 60-15=45 pkt., gdy startuje 50 osób to 60-10=50 pkt.

- przykładowe obliczenie, jaką ilość pkt. zdobędzie 10 zawodnik wg frekwencji w danym biegu.

  > 35 startujących (60-25 )-26 pkt.
 > 45 startujących- 36 pkt.

 > 50 startujących – 41 pkt
.>  pow.60 start..- 51 pkt.

- Osoby zajmujące  powyżej 60 miejsca w biegach o frekwencji większej niż 60 startujących dostaje po jednym pkt.

 
- O końcowym miejscu w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacjach wiekowych cyklu decyduje suma punktów uzyskanych
    w 6 najlepszych startach zawodnika.
 
-  Zawodnicy, którzy wezmą udział w mniej niż 6 biegach, sklasyfikowani zostaną w drugiej kolejności nie zależnie od liczby
    biegów, wg faktycznie zdobytych punktów.
-  W przypadku jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje w pierwszej kolejności  ilość wyższych miejsc,
    a następnie liczba  zaliczonych biegów,

- Punkty do klasyfikacji Mistrzostw zaliczane będą na podstawie komunikatów końcowych z biegów głównych.
  - Klasyfikacja w kategorii wiekowej
     Miejsce: 1 – 15 pkt., 2 – 14 pkt., 3. – 13  pkt., ..., 15  i  dalsze – 1 pkt.

Nagrody i Wyróżnienia
-  Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacjach generalnych, oraz zawodnicy którzy zajmą
    pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych uhonorowani zostaną pucharami i pamiątkowe dyplomy.
-  Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich klasyfikacjach wiekowych otrzymają puchary i pamiątkowe dyplomy.
-  Zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 7 biegów objętych rankingiem wezmą udział w losowaniu nagród – upominków
-  Przewidziane są tez nagrody rzeczowe. Będzie to zależało od funduszy pozyskanych od sponsorów

Inne
-  Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
-  Protesty dotyczące cyklu Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej można wnieść wyłącznie do siedziby
    Organizatora w terminie 7 dni od daty odbycia się ostatniego z Biegów w ramach cyklu. Protesty wniesione po
    tym terminie nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.
-  Szczegółowe zasady rozgrywania i warunki uczestnictwa w poszczególnych Biegach cyklu Mistrzostw uregulowane są
    w odrębnych Regulaminach tych Biegów.
-  Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
-  Zdjęcia wykonane podczas imprez mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Mistrzostw
   /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp./

-  Informacje dotyczące cyklu oraz poszczególnych Biegów można uzyskać pod adresem : bigfut@poczta.onet.pl
-  Wyniki zawodów, oraz klasyfikacje Mistrzostw dostępne będą na stronie: www.lubuskiportal.fc.pl