Mistrzostwa Ziemi Gorzowskiej w Biegach
Długodystansowych na 2014 r.

POWRÓT

REGULAMIN

I. CELE IMPREZY
-
Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy aktywności ruchowej.
- Promocja Ziemi Gorzowskiej
- Wyłonienie najlepszych zawodników w cyklu Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej i w Biegach Ulicznych i Przełajowych 2014.

II. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie przy KS "Warta" Gorzów Wlkp.
Lubuski Portal Biegowy

III. KLASYFIKACJA
W ramach cyklu Mistrzostw będą prowadzone następujące klasyfikacje :

- generalna mężczyzn,
- generalna kobiet,
- kategorie wiek.

Kobiet
K 20 – do 29 lat
K 30 – 30 -39 lat
K 40 – pow. 40 lat

Mężczyźni
M 20 – do 29 lat
M 30 – 30–39 lat 
M 40 – 40–49 lat
M 50 – 50–59 lat
M 60 – 60–69 lat
M 70 – pow. 70 lat

IV. PUNKTACJA W  CYKLU MISTRZOSTW ZIEMI GORZOWSKIEJ
Dla potrzeb klasyfikacji generalnej cyklu Mistrzostw zawodnik za zajęte miejsce  w poszczególnych Biegach
otrzymuje punkty wg następującego klucza:

-  ilość przyznawanych pkt. będzie od ilość startujących w danym biegu.
   Podstawowa baza za zwycięstwo w biegu to 60 pkt

- Jeżeli ilość startujących jest mniejsza od 60 to pomniejszamy (bazę) o taką liczbę o ile jest mniejsza od 60.

   np. startuje 40 osób to ilość przyznanych pkt. dla pierwszego wyniesie 60-20= 40 pkt.

   gdy startuje 45 osób to odpowiednio 60-15=45 pkt., gdy startuje 50 osób to 60-10=50 pkt.

- przykładowe obliczenie, jaką ilość pkt. zdobędzie 10 zawodnik wg frekwencji w danym biegu.

  >35 startujących (60-25 )-26 pkt.

  >45 startujących- 36 pkt.

  >50 startujących – 41 pkt.

  > pow.60 start..- 51 pkt.
- Osoby zajmujące  powyżej 60
miejsca w biegach o frekwencji większej niż 60 startujących dostaje po jednym pkt.

Klasyfikacja w kategorii wiekowej
Miejsce: 1 – 15 pkt., 2 – 14 pkt., 3. – 13  pkt., ..., 15  i  dalsze – 1 pkt.

1. O końcowym miejscu w klasyfikacji generalnej i w klasyfikacjach wiekowych cyklu decyduje suma punktów uzyskanych
    w 10 najlepszych startach zawodnika.
2. Zawodnicy, którzy wezmą udział w mniej niż 10 biegach, sklasyfikowani zostaną w drugiej kolejności nie zależnie od liczby
    biegów, wg faktycznie zdobytych punktów.
    W przypadku jednakowej ilości punktów o miejscu decyduje w pierwszej kolejności liczba  zaliczonych biegów,
    a następnie ilość wyższych miejsc.
3. Punkty do klasyfikacji Mistrzostw zaliczane będą na podstawie komunikatów końcowych z biegów głównych.

VI. NAGRODY i WYRÓŻNIENIA
Zawodnicy, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca w klasyfikacjach generalnych, oraz zawodnicy którzy zajmą
pierwsze miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych uhonorowani zostaną pucharami i pamiątkowe dyplomy.
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc we wszystkich klasyfikacjach wiekowych otrzymają puchary i pamiątkowe dyplomy.
Zawodnicy, którzy ukończą co najmniej 10 biegów objętych rankingiem wezmą udział w losowaniu nagród – upominków

VII. INNE
1. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatora
2. Protesty dotyczące cyklu Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej można wnieść wyłącznie do siedziby
    Organizatora w terminie 7 dni od daty odbycia się ostatniego z Biegów w ramach cyklu. Protesty wniesione po tym terminie
    nie będą rozstrzygane merytorycznie jako wniesione po terminie.
3. Szczegółowe zasady rozgrywania i warunki uczestnictwa w poszczególnych Biegach cyklu Mistrzostw uregulowane są
    w odrębnych Regulaminach tych Biegów.
4. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora.
5. Zdjęcia wykonane podczas imprez mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych Mistrzostw
   /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp./

6. Informacje dotyczące cyklu oraz poszczególnych Biegów można uzyskać pod adresem : bigfut@poczta.onet.pl
7. Wyniki zawodów, oraz klasyfikacje Mistrzostw dostępne będą na stronie: www.lubuskiportal.fc.pl

 
Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r