33 Bieg Chemików

4 Grudzień 2016 r, Gorzów Wlkp., godz. 11.00

 

 

REGULAMIN

 

Cele i założenia
- popularyzacja biegania oraz propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności;

Organizator
TKKF Stilon Gorzów Wlkp. 

Patronat medialny
Lubuski Portal Biegowy

Termin, miejsce, trasa
1. Bieg odbędzie się w dniu 4 Grudnia 2016 r. (niedziela) w Gorzowie Wlkp.
2. Bieg główny zostanie przeprowadzony w parku Kopernika o nawierzchni
   asfaltowej na dystansie  5000 m.  
3. Biuro zawodów - boisko Orlik przy Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
    przy ul. Czereśniowej

Program
10.00 – otwarcie Biura Zawodów
11.00 – start do biegu głównego
12.30 – dekoracja zwycięzców

Zasady uczestnictwa
1. W biegu głównym mogą wziąć udział zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia. 
    Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w biegu.
2. Wszyscy zawodnicy podpisują u Organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

Zgłoszenia
1. Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres (kod pocztowy, miejscowość, 
    ulica, nr domu), przynależność klubową.
2. Numery startowe wydawane będą po okazaniu dowodu tożsamości.
3. Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.

Sprawy finansowe
1. Opłata startowa do biegu wynosi 10 zł.
2. Koszty osobowe ponoszą uczestnicy lub jednostki delegujące.

Klasyfikacja
Prowadzona będzie klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn.

Nagrody, świadczenia
1. W klasyfikacji generalnej biegu głównego za miejsca I w klasyfikacji kobiet i mężczyzn  – puchary.
2. Między wszystkimi uczestnikami biegu będą rozlosowane upominki

3. Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni.
4. Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.

Postanowienia końcowe
1. Biegi odbędą się bez względu na pogodę.
2. Każdy startujący w Biegu Głównym musi posiadać przypięty numer startowy.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.
4. Zdjęcia wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu
         /komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp./
5. Organizator nie będzie ponosił odpowiedzialności za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
7. Interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

  Dyrektor Biegu
  
Janusz Kałużyński