REGULAMIN

CEL ZAWODÓW:

  1. Popularyzacja i upowszechnienie biegania jako najprostszej formy rekreacji.
  2. Promowanie aktywności fizycznej i integracji społecznej z kulturą.
  3. Rozpowszechnianie idei zdrowej rywalizacji oraz zdrowego trybu życia.
  4. Promocja miejscowości Pszczew

ORGANIZATOR:

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie
ul. Poznańska 27
66-330 Pszczew

Współorganizatorzy:

Urząd Gminy Pszczew
Zespół Szkół
Przedszkole Samorządowe w Pszczewie

 WARUNKI UCZESTNICTWA

-     W zawodach może wziąć udział każdy pełnoletni zawodnik, który: zgłosi się do biegu przy pomocy formularza zgłoszeniowego, wniesie opłatę startową oraz podpisze oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

-   Zawodnicy w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział od rodziców lub prawnych opiekunów, z ich podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów.

-   Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w celu promocji biegu Pszczewska Dwudziestka oraz dokumentowania zawodów.

ZGŁOSZENIA I OPŁATY:

1. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego obecnego na stronie internetowej www.gokpszczew.pl do dnia 24 kwietnia 2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury, 66-330 Pszczew, ul. Poznańska 27, tel./fax 95 7492322.

Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane w biurze zawodów w dniu 3 maja 2014 r. w godzinach 18.00 – 20.00 lub 4 maja 2014 r. w godzinach 07:00 - 9:00. Biuro zawodów zostaje zamknięte w dniu biegu o godzinie 9:00.

2. Za zgłoszenie uważa się wpłynięcie wypełnionego przez uczestnika formularza zgłoszenia i wpływ opłaty startowej na konto organizatora.

3. Organizator ustala następujące terminy oraz opłaty zgłoszeń:

- zgłoszenia do 24 kwietnia 2014 – opłata 20 zł (opłaty startowej należy dokonać maksymalnie do 25 kwietnia 2014 – decyduje data wpływu środków na konto).

- po 24 kwietnia zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie w dniu 3 lub 4 maja 2014 r. w biurze zawodów, wysokość wpisowego w tym przypadku wynosić będzie 30 zł od osoby (płatność tylko gotówką).

- 10 zł  dla sportowców na wózkach Hand Bike i osób z niepełnosprawnościami bez kończyn górnych ew. wózkach inwalidzkich,

Numer rachunku bankowego podany zostanie w mailu potwierdzającym rejestrację. Dokonując opłaty startowej prosimy o podanie w tytule opłaty: „Imię, nazwisko, miejscowość – opłata startowa”.

4. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, przeniesieniu na innego uczestnika biegu oraz przeniesieniu na imprezy odbywające się w roku następnym. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

5. Jeśli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości (np. przekroczenie terminu wpłaty wynikające z regulaminu) uczestnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy 3 lub 4 maja 2014 r. w Biurze Zawodów.

6. W ramach wpisowego uczestnik nabywa pakiet startowy.

7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie przekazu pocztowego/przelewu bankowego - wpisowego z winy poczty/ banku.

8. Weryfikacja zawodników oraz wydawanie numerów startowych wraz z chipem, upominków będą odbywały się w Biurze Półmaratonu – Zespół Szkół, Gimnazjum im. M. Skłodowskiej-Curie, ul. Sikorskiego 23:

03.05.2014 w godz. 18.00 - 20.00 (sobota),

04.04.2014 w godz. 7.00 - 9.00 (niedziela).

9. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość.

10. Osoba odbierająca numer startowy w imieniu innej osoby musi posiadać podpisane przez tą osobę upoważnienie z jego danymi osobistymi, numerem PESEL oraz numerem dowodu osobistego oraz oświadczenie o biegu na własną odpowiedzialność.

11. Organizator może ograniczyć ilość startujących zawodników po zamieszczeniu wcześniejszej informacji na stronie internetowej zawodników.

 

TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w dniu 4 maja 2014 roku.

2. Start: rynek w Pszczewie

·       godz. 9.59 – wózkarze

·       godz. 10.00 - biegacze

3. Trasa obejmuje 1 pętlę.

4. Meta: rynek w Pszczewie

5. Długość trasy: 21,097 km - trasa posiada atest P.Z.L.A.

6. Zawodnicy na starcie ustawiają się w/g kolejności:

·       zawodnicy na wózkach

·       pozostali zawodnicy

7. Oficjalnym czasem jest czas brutto. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą chipów.

8. Obowiązuje limit czasowy 2 h 45 min.

KLASYFIKACJE:

1. Generalna: kobiet i mężczyzn

2. Wiekowa:

K – 16-29, K – 30-39, K – 40-49, K – 50 i więcej,

M – 16-29, M – 30-39, M – 40-49, M – 50-59, M – 60-69, M – 70 i więcej.

3. Sportowców na wózkach Hand Bike i osób z niepełnosprawnościami bez kończyn górnych ew. wózkach inwalidzkich.

 

NAGRODY

1. W biegu głównym nagrody finansowe:

* OPEN mężczyzn od I – VI miejsca

* OPEN kobiet od I – III miejsca

* w kategoriach niepełnosprawnych (I-III mężczyzn, I – kobiet)

* w poszczególnych kategoriach nagrody od I – III miejsca

* lotna premia.

 

2. Ponadto przewidziano nagrody dla najstarszego zawodnika, zawodniczki, najlepszego zawodnika i najlepszej zawodniczki z Pszczewa oraz dla najmłodszego uczestnika z Pszczewa.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną, posiłek w stołówce Zespołu Szkół w Pszczewie, napoje. Punkty odżywiania i odświeżania będą się znajdowały się na 7, 12, 15 i 18 km biegu (woda, pomarańcze, cukier, czekolada). 

2. Bieg odbywa się przy ruchu półotwartym.

3. Zawody odbywać się będą bez względu na warunki atmosferyczne.

4. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki.

6. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.

7. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu.

8. Organizator zaleca uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w biegu;

9. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać:

- numery startowe przymocowane do koszulek na piersiach. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w części lub w całości.

- chip przytwierdzony do lewej lub prawej nogi na wysokości kostki (sznurowadło buta). Umieszczanie chipów w innych miejscach grozi dyskwalifikacją.

10. Młodzież poniżej 18 roku życia startuje za pisemną zgodą rodzica/opiekuna.

11. Protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

12. Szatnie oraz prysznice będą znajdowały się w budynku biura półmaratonu (Zespół Szkół).

13. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów biegu. Odwołanie i protesty rozstrzyga sędzia główny biegów.