XXXI   MASOWY  BIEG im. TOMASZA HOPFERA 

Przytoczna, 21.09.2014r.

 

                                            UROCZYSTE OTWARCIE - godz. 10:00

                    BIEG GŁÓWNY –  10,5 km - start o godz. 10:20 PIERWSZY BIEG DZIECI – start o godz. 10:25

 

 

REGULAMIN

 

1. CEL IMPREZY

 

- Upamiętnienie pracy wybitnego działacza sportowego – prekursora masowych biegów w Polsce Tomasza Hopfera,

- Popularyzacja masowego biegania jako najprostszej formy ruchu,

- Rozwijanie rywalizacji sportowej z zachowaniem zasady „FAIR PLAY”,

- Zwiększenie aktywności ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,

- Integracja osób w różnym wieku i z różnych środowisk społecznych,

- Promocja Gminy Przytoczna.

 

2. ORGANIZATORZY

 

- URZĄD GMINY I RADA GMINY W PRZYTOCZNEJ

- GMINNY OŚRODEK KULTURY W PRZYTOCZNEJ

- GMINNA SPÓLKA KOMUNALNA WOKAMID W PRZYTOCZNEJ

- GIMNAZJUM I SP W PRZYTOCZNEJ

 

3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

 

- Bieg odbędzie się 21.09.2014r. (niedziela) w Przytocznej, woj. lubuskie,

- odprawa techniczna do Biegu głównego – godz. 9.35.

- UROCZYSTE OTWARCIE - godz. 10.00 – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna-ul. Główna

- START DO  BIEGU  GŁÓWNEGO – godz. 10:20,

- Start do  pierwszego biegu dzieci w kategoriach wiekowych - godz. 10:25,

- Biegi szkolne - na stadionie "Zjednoczeni" w Przytocznej,

- Bieg Główny – 10,5 km,

- Bieg  zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli,

- Trasa: Przytoczna – Rokitno – Przytoczna,

- Start i meta - stadion "Zjednoczeni" w Przytocznej,

- Nawierzchnia gruntowa utwardzona  starannie przygotowana –  10,5 km,

- Parking dla samochodów – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna - ul. Główna,

- Biuro w dniu biegu czynne w godz. 08:00-09:30 – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna - ul. Główna,

- Szatnia, natryski i toalety – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna - ul. Główna,

4. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 

- Bieg  jest  biegiem  otwartym we wszystkich kategoriach wiekowych,

- W biegach dzieci, młodzieży i  wychowanków  Domów  Pomocy  Społecznej obowiązują kategorie wiekowe jak w pkt. 7- I. regulaminu,

- Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 1998r.  i starsi

- Zawodnicy niepełnoletni w biegach dzieci  i młodzieży, wychowanków Domów  Pomocy Społecznej oraz biegu głównym muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych) na uczestnictwo w biegu lub aktualne badania lekarskie,
- Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej  do udziału
w biegu lub przedstawiają aktualne badania lekarskie,

- Zgłoszenia uczestnictwa do biegu głównego będą przyjmowane  w dniu zawodów – W BIURZE ZAWODÓW

- Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z  

   oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu. (niedziela w godz. 08:00-09:30),

 

Ze względu na łamanie regulaminu przez niektórych biegaczy i przyjazd na zawody  
w ostatniej chwili przed startem, informujemy, że o godz. 09:30 nastąpi bezwzględne 
zamknięcie biura biegu.

 

-  Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy,

-  Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej,

-  Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
-  Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.

 Każdy zawodnik startujący w biegu głównym otrzyma  okolicznościowy dyplom. 

 

- Biuro biegu czynne w dniu zawodów w godz. 8.00 – 09.30 – stadion „ZJEDNOCZENI” Przytoczna ul. Główna,    

 

5. ZASADY FINANSOWANIA

 

- Koszty organizacyjne biegu ponosi organizator, koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu  lub organizacji   

   delegującej,

 

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

 

I) W biegach dzieci, młodzieży i  wychowanków  Domów  Pomocy  Społecznej obowiązują następujące

     kategorie  wiekowe i dystanse:

        KATEGORIA PRZEDSZKOLAK – DZIECI –                                                                           ok. 150 m (dz. i chł.)

     I   KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI  ROCZNIK – 2007                                                       – ok. 200 m (dz. i chł.)

     II  KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI  ROCZNIK –  2006                                                     – ok.  200 m (dz. i chł.)

     III  KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI ROCZNIK – 2005                                                      – ok. 400 m (dz. i chł.)

     IV KATEGORIA WIEKOWA – DZIECI ROCZNIK  – 2004                                                     – ok. 400 m (dz. i chł.)

     V  KATEGORIA WIEKOWA  - DZIECI ROCZNIK  – 2003                                                     – ok. 400 m (dz. i chł.)

     VI KATEGORIA WIEKOWA -  DZIECI ROCZNIK  – 2002                                                     – ok. 400 m (dz.) i ok. 500 m ( chł.)

     VII BIEG UCZNIÓW GIMNAZJUM  kl. I – ROCZNIK – 2001                                                – ok. 400 m (dz.) i ok. 500 m (chł.)

     VIII BIEG UCZNIÓW GIMNAZJUM  kl. II – ROCZNIK – 2000                                              – ok. 500m (dz.) i ok. 600m (chł.)

     IX BIEG UCZNIÓW GIMNAZJUM  kl. III – ROCZNIK – 1999                                               – ok. 500m (dz.) i ok. 600 m (chł)

      X OTWARTY  BIEG WYCHOWANKÓW DOMÓW  POMOCY  SPOŁECZNEJ –  ok. 400  

– razem  biegną kobiety i mężczyźni (1 okrążenie boiska)

II) W biegu głównym prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I – VI oraz w niżej wymienionych kategoriach wiekowych:

  

   KOBIETY                                      MĘŻCZYŹNI                              

   K 20:   16 - 29 lat                           M 20:   16 - 29 lat                       

   K 30:   30 – 39 lat                          M 30:   30 - 39 lat

   K 40 + 40 i więcej lat                     M 40:   40 - 49 lat                                                   

                                                         M 50:   50 - 59 lat                     

                                                         M 60:   60 – 69 lat

                                                         M 70:   70 – 79 lat

                                                         M 80 + 80 i więcej lat

 

 

Warunkiem klasyfikacji w kategorii wiekowej będzie uczestnictwo w biegu minimum

3 zawodników  z danej grupy wiekowej. W przypadku mniejszej ilości zawodników w danej kategorii, zawodnicy ci zostaną sklasyfikowani w kategorii młodszej.

7. NAGRODY

 

 I) Klasyfikacja w biegach dzieci, młodzieży i wychowanków  
    Domów  Pomocy  Społecznej:

  a) W biegach dzieci i młodzieży za zajęcie miejsca I – III -  medale i upominki,

  b) W biegu wychowanków Domów Pomocy Społeczne

      – za I-III miejsce - medale i upominki,

      – za IV-VI – upominki,

  c) Za I - III  miejsce w klasyfikacji drużynowej szkół podstawowych, gimnazjalnych i DPS – puchary.

 

II) Klasyfikacja  Biegu Głównego:

 

  Każdy uczestnik otrzyma okolicznościowy pamiątkowy dyplom

 

a) Klasyfikacja generalna Biegu Głównego:

- kobiety (I – III miejsce) puchary i dyplomy

- mężczyźni (I – III miejsce) puchary i dyplomy

 

b) klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

- kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) puchary, nagrody pieniężne ( 1 m. – 200 zł, 2 m. – 150 zł, 3 m. – 100 zł)

c) najlepsza zawodniczka i zawodnik z Gminy Przytoczna - pamiątkowe statuetki,

d) najmłodszy  i najstarszy uczestnik – pamiątkowe statuetki,

e) wręczenie nagród rozpocznie się po zakończeniu wszystkich biegów około godz. 13.00

 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

- Każda ze szkół powinna posiadać tablice z nazwą swojej szkoły.

- Każdy startujący w XXXI Biegu Głównym musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.

- Uczestnicy biegu będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

- Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnie, możliwość kąpieli (natrysk).

- Organizator zapewnia punkty z wodą niegazowaną: na trasie biegu i mecie.

 - Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy

- Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.

- Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia  lub skradzione podczas  
   imprezy.

- Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane  do wiadomości

  najpóźniej w dniu biegu.

- Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych  w regulaminie należy

  wyłącznie do organizatora,

- Wszelkich informacja można uzyskać pod  tel. /95/ 7494310, 7494312, 7494335.

 

 

KOMANDOR BIEGU

 

 Wójt Gminy Przytoczna

/-/Bartłomiej Kucharyk

 

 

ZAPRASZAM DO PRZYTOCZNEJ !!! 

 

Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r