III  BIEG SPARTAN (LUBISZYŃSKIM SZLAKIEM)
NORDIC WALKING

Lubiszyn dnia 17 sierpnia 2014 r.

 

 

REGULAMIN

1.       Organizatorzy:

a.   Urząd Gminy Lubiszyn
Plac Jedności Robotniczej 1
66-433 Lubiszyn,

b.   KLUB BIEGACZA SPARTA DZIKOWO
66-433 Lubiszyn
tel.  693 217 614.

2.       Cel zawodów:

a.    propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia; popularyzacja biegania i spaceru  z kijkami,

b.         wyłonienie najlepszych zawodników,

c.          promocja Gminy Lubiszyn.

3.       Termin i miejsce:

  1. 17 sierpnia 2014 r. (niedziela), Lubiszyn,
  2. start o godzinie 16:30,
  3. ogłoszenie wyników około godziny 18:00.

4.       Trasa i dystans:

a.      bieg główny -III  BIEG SPARTAN – w ramach Mistrzostw Ziemi Gorzowskiej
   w Biegach Długodystansowych

b.      nordic walking

·         start i meta przy Starym Młynie, obok Szkoły Podstawowej w Lubiszynie,

·         trasa wytyczona po drogach asfaltowych, leśnych i polnych (teren płaski) w obrębie miejscowości Lubiszyn,

·         dystans – 6 km.  

5.       Uczestnictwo, zgłoszenia, opłata startowa:

W biegu głównym i nordic walking mogą uczestniczyć osoby, które:

·     w dniu zawodów mają ukończone 16 lat, przy czym uczestnicy niepełnoletni, będą dopuszczeni do udziału jedynie po przedłożeniu w sekretariacie zawodów pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,

·     złożyły własnoręcznie podpisane zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zawodach (dostępne w sekretariacie),

·       uiściły opłatę startową,

·       otrzymały numer startowy

Zgłoszenia osobiste i opłaty startowe będą przyjmowane w dniu 17 sierpnia 2014 r., od godziny 15:30 do godziny 16:00, w sekretariacie zawodów, zlokalizowanym na terenie Szkoły Podstawowej w Lubiszynie.

  Opłata startowa wynosi 10 zł. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi oraz nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę. 
            Z opłaty startowej   zwolnieni są  członkowie KLUBU BIEGACZA SPARTA DZIKOWO.

            Każdy zawodnik ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie i startuje na własną odpowiedzialność.

6.       Nagrody:

a.       puchary i dyplomy dla najlepszych zawodników,

b.      wśród zawodników, którzy ukończą bieg i nordic walking rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa.

7.       Postanowienia końcowe:

a.       wszystkich uczestników III BIEGU SPARTAN i nordic walking obowiązuje niniejszy regulamin,

b.      uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb organizatora zawodów,

c.       organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie zawodów,

d.      organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy,

e.      impreza ma charakter otwarty,

f.        interpretacja niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub innych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, należy wyłącznie do organizatora.

Lubuski  Portal  Biegowy,  Autor:  Krzysztof  Grzybowski  bigfut@poczta.onet.pl
     www.lubuskiportal.fc.pl    Data powstania  03.02.2008 r