XV BIEG DOOKOŁA MORYNIA I JEZIORA MORZYCKO

     Moryń 26.08.2014

 

                                                            

 1. ORGANIZATOR
-
Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu

2. WSPÓŁORGANIZATORZY
- Urząd Miejski w Moryniu
- Ultimasport
- Lubuski Portal Biegowy
- Koło LOK “DZIK” w Moryniu
- Ochotnicza Straż Pożarna w Moryniu
- Ochotnicza Straż Pożarna w Witnicy
- Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Objezierzu
- Zespół Szkół w Moryniu
- UKS “Morzycko” w Moryniu
- Koło PZW Nr 31 w Moryniu
- Społeczne Stowarzyszenie Ratownicze Rejonowy Sztab Ratownictwa w Moryniu
- Sołectwa Przyjezierze i Gądno

3. TERMIN, MIEJSCE I TRASA BIEGU

- Bieg odbędzie się 26.07.2014 r. (sobota), w Moryniu (woj. zachodniopomorskie),
- Start i meta na ulicy Jeziornej godz. 10:00
- Biuro bieguMiejski Ośrodek Kultury w Moryniu przy ul. Szerokiej 12 czynne
   w sobotę w godz. 07:00-09:30

- Szatnia, toalety i prysznic będą znajdować się w Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A
- Parking dla samochodów – przy Zespole Szkół w Moryniu, ul. Dworcowa 6A
- Trasa wytyczona jest zabytkowymi ulicami Morynia, ścieżką dookoła Jeziora Morzycko oraz przez
   malowniczo położone miejscowości Gądno i Przyjezierze
- Bieg Główny zostanie przeprowadzony na trasie jednej pętli - dystans 12 km
- Oznakowany każdy 3 kilometr trasy, na trasie kilka punktów z wodą oraz pomoc medyczna.
- Nawierzchnia starannie przygotowana: asfalt – około 6 km i nawierzchnia gruntowa utwardzona – około 6 km.

4. ZASADY UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA

 •  Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy urodzeni w 1998 r. i starsi.

 •  Zawodnicy niepełnoletni w biegu głównym muszą posiadać zgodę rodziców (opiekunów prawnych)
  na uczestnictwo w biegu lub aktualne orzeczenie lekarskie.

 •  Zawodnicy powyżej 18 roku życia podpisują u organizatora oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu.

 • Zgłoszenia pisemne należy kierować do 25.07.2014
  na adres:
  http://formularz.ultimasport.pl/241

  Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, ul. Szeroka 12, 74 – 503 Moryń, tel. 091/414 61 23,

  z dopiskiem: „XV BIEG GŁÓWNY”

 • Zgłoszenie musi zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu), tel. kontaktowy, e-mail, przynależność klubową jeśli jest się biegaczem zrzeszonym.

 •  Numery startowe wydawane będą w biurze zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości, karty zgłoszenia z oświadczeniem o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz dowodu opłaty startowej sobota w godz. 07:00-09:30

o godz. 09:30 nastąpi bezwzględne zamknięcie biura biegu.

 •  Przyjęcie numeru startowego uważa się za jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.
  - Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane na klatce piersiowej.
  - Wszyscy zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
  Organizator zaleca, aby ubezpieczyli się na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  - Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
  - Każdy zawodnik, który zgłosi chęć uczestnictwa w biegu głównym oraz dokona wpłaty otrzyma okolicznościowy
    medal i pamiątkową koszulkę.
  Osoby, które dokonają wpłaty 24 i 25 lipca zobowiązane są do posiadania i okazania w biurze biegu dowodu wpłaty.
  - Biuro biegu czynne w sobotę w godz. 07:00-09:30 w dniu zawodów przy ul. Szerokiej 12
  - Osobom, które zgłoszą się po terminie, organizator nie zapewnia wyżej wymienianych nagród.

- Lista startowa na www.ultimasport.pl  i www.mokmoryn.pl , a po biegu komunikat końcowy na www.mokmoryn.pl  www.lubuskiportal.fc.pl   www.maratonypolskie.pl  www.ultimasport.pl

5. ZASADY FINANSOWANIA

 •  koszty organizacyjne biegu ponosi organizator,

 •  koszty uczestnictwa pokrywają uczestnicy biegu lub organizacji delegującej,

 • Opłata startowa wynosi:
  a) 20,00 zł do 25.07.2014 r. (wpłata na konto)
  b) 50,00 zł wpłata w dniu biegu, w biurze zawodów

Bank Spółdzielczy w Chojnie O/Moryń
ul. Żeromskiego 9, 74-503 Moryń
Nr rachunku: 50 9370 1046 0304 1263 2003 0002
TYTUŁ WPŁATY: Bieg główny

6. KLASYFIKACJA KOŃCOWA

Prowadzona będzie w biegu głównym indywidualna klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn za zajęcie miejsca I – VI oraz w niżej wymienionych kategoriach wiekowych

MĘŻCZYŹNI KOBIETY

M16: 16 – 19 lat K16: 16 – 19 lat
M20: 20 – 29 lat K20: 20 – 29 lat
M30: 30 – 39 lat K30: 30 – 39 lat
M40: 40 – 49 lat K40: 40 – 49 lat
M50: 50 – 59 lat K50: 50 i więcej lat
M60: 60 – 69 lat
M70: 70 i więcej lat

8. NAGRODY

Klasyfikacja Biegu Głównego:
a) Klasyfikacja generalna Biegu Głównego:
- kobiety i mężczyźni (I – III miejsce) dyplomy, nagrody pieniężne (I- 500,00 zł, II- 300,00 zł, III- 200,00 zł),
- kobiety i mężczyźni (IV – VI miejsce), dyplomy, nagrody rzeczowe, nagrody pieniężne – 150,00 zł
b) klasyfikacja w kategoriach wiekowych:
- kobiety i mężczyźni (I – III miejsce), dyplomy i nagrody rzeczowe,
c) najlepsi zawodnicy i zawodniczki z Gminy Moryń:
- (I – III miejsce), dyplomy, pamiątkowe statuetki

Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 •  Każdy startujący w XV Biegu Głównym musi posiadać przypięty numer startowy na klatce piersiowej.
  - Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje i urazy odniesione w trakcie imprezy.
  - Uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
  - Organizator zapewnia podstawową opiekę medyczną, szatnie, możliwość kąpieli (natrysk).
  - Organizator zapewnia wodę niegazowaną na trasie biegu i mecie.
  - Każdy uczestnik biegu otrzyma bon żywnościowy na posiłek regeneracyjny.
  - Uczestników obowiązuje strój oraz obuwie sportowe w czasie biegu oraz w trakcie dekoracji.
  - Organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy.
  - Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
  - Zdjęcia i filmy wykonane podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu
   (komunikat końcowy, plakat, informacje prasowe, galerie zdjęciowe itp.)
  - Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie, które zostaną podane
    do wiadomości najpóźniej w dniu biegu.
  - Prawo interpretacji niniejszego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych lub nieujętych w regulaminie
    należy wyłącznie do organizatora.