2 Międzychodzka Dziesiątka „z pompą”

Międzychód 23.08.2014

 

 

Regulamin

Bieg zaliczany do Grand Prix Powiatu Międzychodzkiego.

I. Organizator

Organizatorem II Międzychodzkiej Dziesiątki „ z pompą” , zwanej dalej Biegiem jest Stowarzyszenie Nowy Międzychód wpisane do Krajowego rejestru Sądowego pod numerem 0000463699

II. Cele

1.biegania jako najprostszej formy ruchu.

2.Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Międzychód

3.Promocja Miasta i Gminy Międzychód jako przyjaznego dla biegaczy.

III. Termin i miejsce

1.Bieg odbędzie się 23 sierpnia 2013r. w Międzychodzie. Start godz.16.00

2.Start na ul. 17 Stycznia przy „Laufpomie” a meta zlokalizowana jest na ul.Mostowej.

3.Biuro zawodów – Międzychód ul. Langowicza Stadion Miejski

4.Trasa biegu płaska, ulicami miasta, 2 pętle po 5 km, oznaczona co 1 km.

Trasa posiada atest PZLA.

IV. Pomiar czasu

Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów umieszczonych na numerach startowych. Wyniki biegu dla tych, którzy podadzą na arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego - sms po zakończeniu biegu, a dla wszystkich po zakończeniu imprezy na stronie  www.miedzychodzka10.pl

V. Warunki, zgłoszenia i zasady uczestnictwa

1.Każdy uczestnik musi w dniu Zawodów posiadać ukończone 16 lat. Liczba zawodników jest ograniczona do 500 osób.

2.Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora Biegu „Oświadczenie Rodzica lub Opiekuna prawnego o zdolności dziecka do udziału w biegu” z podpisem rodzica bądź opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w Biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność. Oświadczenie jest do pobrania na stronie www.miedzychodzka10.pl lub w dniu zawodów u Organizatora. Bez przekazania Oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.

3.Zawodnik pełnoletni staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

4.Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie końcowym.

5.Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6.Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 31 lipca 2014. Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy opłacają swój udział przelewem do dnia 15 sierpnia 2014r. na konto:Stowarzyszenie Nowy Międzychód ul. Sokoła 2 64-400 Międzychód numer konta 04 9082 0005 0391 0105 2000 0010 (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej oraz adres e-mail użytego podczas rejestracji ). Po tym terminie płatności internetowe nie będą możliwe.

7.Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w Biegu będą mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 23 sierpnia 2014r. w Biurze Zawodów po okazaniu dokumentu tożsamości.

8.Opłata startowa do dnia 30 czerwca 2014r. za udział w Biegu wynosi 40 zł (słownie czterdzieści  złotych).  Opłata dokonana do dnia 15 sierpnia 2014r. wynosi 50 zł. ( słownie pięćdziesiąt złotych ) W dniu zawodów, 23 sierpnia 2014r. opłata za udział w Biegu wynosić będzie 60 zł (sześćdziesiąt złotych) za jednego uczestnika. Zawodnicy powyżej 70 roku życia zwolnieni są z opłaty startowej.

9.Rejestracja w dniu Biegu będzie możliwa w Biurze Zawodów od godz. 12:30 do godz. 15.30 Odbiór pakietów startowych w dniu Biegu możliwy będzie od godz. 12:30 do godz. 15:30.

10.Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

11.W ramach opłaty startowej każdy uczestnik Biegu otrzymuje:
– numer startowy z elektronicznym chipem
– napoje i ciepły posiłek
– pamiątkowy medal
– koszulkę techniczną

VI. Klasyfikacje i nagrody

1.Nagrody pieniężne przyznane będą: dla sześciu pierwszych kobiet i sześciu pierwszych mężczyzn w klasyfikacji generalnej

1 m – w wysokości 500 zł

2 m – w wysokości 400 zł

3 m – w wysokości 300 zł

4 m – w wysokości 250 zł

5 m – w wysokości 200 zł

6 m – w wysokości 200 zł

oraz nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca w kategoriach wiekowych

M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat

K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i więcej co 10 lat

2.Dla rodzeństw – bliźniaków przyznanych zostanie 6 dodatkowych nagród. Klasyfikacja obejmuje wspólny czas rodzeństwa bez względu na wiek i płeć. Kategoria ta traktowana jest jako dodatkowa zabawa i osoby nagrodzone w kategoriach indywidualnych otrzymają również nagrodę w „biegu bliźniaków”.

3.Dodatkowe nagrody przyznane zostaną dla najlepszych zawodniczek i zawodników zamieszkałych na terenie Gminy Międzychód oraz dla najstarszego zawodnika (warunkiem jest pokonanie dystansu).

4.Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych oraz jako najlepsi zawodnicy miejscowi.

5.Wśród wszystkich zawodników rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

VII. Uwagi końcowe

1.Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

2.Możliwość rezerwacji noclegu - kontakt tel. 501485554

3.Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas imprezy mogą być wykorzystane w materiałach reklamowych biegu.

4.Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu, nie będzie sklasyfikowany.

5.W trakcie biegu zawodnicy widząc pojazd, który znajdzie się przypadkiem  na trasie biegu są zobowiązani do wbiegnięcia na chodnik.

6.Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.

7.W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dyrektor Biegu

/-/Krzysztof Suszka