10-tka o Puchar Krotoski – Cichy

 

wokół jeziora w Chrzypskiego

III edycja – Nowe Otwarcie

 

 

 

Bieg zaliczany jest do Grand Prix Międzychodu na 10 km

 

REGULAMIN

 

 

I. Organizator
Organizatorem III edycji 10-tki o Puchar Grupy Krotoski – Cichy jest Gmina Chrzypsko Wielkie.

 

II. Cele
Upowszechnienie biegania jako najzdrowszej formy ruchu.
Promocja aktywności fizycznej oraz zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Gminy Chrzypsko Wielkie.
Promocja Gminy Chrzypsko Wielkie i pokazanie walorów przyrodniczych naszej Gminy.

 

III. Termin i miejsce
Bieg odbędzie się 19 lipca 2014 roku o godzinie 11:00.
Start i meta zlokalizowane na ulicy Jeziornej w Chrzypsku Wielkim.
Biuro zawodów umiejscowiono na ulicy Jeziornej (plaża).
Trasa biegu pagórkowata, asfaltowa, drogi gruntowe i polne. Jedna pętla oznakowana co kilometr.
Przebieg trasy trochę zmieniony i w przeciwnym kierunku niż w latach poprzednich.

 IV. Pomiar czasu
Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą elektronicznych chipów. Wyniki
w klasyfikacji open i kategoriach wiekowych mierzone będą czasem brutto.

Wyniki biegu dla tych, którzy podadzą w arkuszu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego otrzymają sms po zakończeniu
biegu. Dla wszystkich, po zakończeniu zawodów wyniki będą dostępne na stronie
www.pulsar.sport.pl.

VI. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa

1.      Każdy uczestnik biegu musi w dniu zawodów mieć ukończone 16 lat.

2.      Osoby niepełnoletnie zobowiązane są dostarczyć do Organizatora biegu „Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego
o zdolności dziecka do udziału w biegu”, z podpisem rodzica lub opiekuna prawnego, wyrażającego zgodę na udział w biegu osoby niepełnoletniej i biorącego za nią odpowiedzialność.  Oświadczenie do pobrania ze strony www.chrzypsko.pl  lub w dniu zawodów u Organizatora.
Bez przekazania oświadczenia nie będzie możliwy odbiór pakietu startowego.

3.      Zawodnik pełnoletni startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu.

4.      Każdy zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów weryfikacji i umieszczenia w komunikacie sportowym.

5.      Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania. Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

6.  Zgłoszenia internetowe będą przyjmowane do dnia 13 lipca 2014 roku. Osoby, które dokonają zgłoszenia poprzez formularz internetowy, opłacają swój udział przelewem do dnia 13 lipca 2014 roku, na rachunek PKO BP o/Międzychód nr konta: 33 1020 4144 0000 6402 0061 3646. W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko osoby startującej w biegu.

Po 13 lipca 2014 roku zgłoszenia i płatności internetowe nie będą już możliwe.

7.      Numery startowe nadawane będą po zaksięgowaniu wpłaty. Uczestnicy, którzy dokonają rejestracji internetowej oraz opłacą swój udział w biegu, będą mogli odebrać swój pakiet startowy w dniu 19 lipca w Biurze Zawodów od godziny 8:00 do godziny 10:30, po okazaniu dokumentu tożsamości.

8.      Opłata startowa za udział w biegu do dnia 13 lipca 2014 roku wynosi 40 złotych.

W dniu zawodów, 19 lipca 2014 roku, opłata za udział w biegu wynosi 50 złotych za jednego uczestnika.

9.      Zawodnicy powyżej 70. roku życia są zwolnieni z opłaty startowej.

10.  Rejestracja i odbiór pakietów startowych dla uczestników rejestrujących w dniu zawodów będzie możliwa w Biurze Zawodów od godziny 8:00 do godziny 10:30.

11.  Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu otrzyma:
- numer startowy
- koszulkę techniczną
- pamiątkowy medal
- napoje i ciepły posiłek

VI. Klasyfikacje i nagrody
Klasyfikacje OPEN K i M miejsca I – III nagrody pieniężne
Klasyfikacje w kategoriach wiekowych K i M miejsca I – III nagrody rzeczowe.
Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowane zostaną atrakcyjne nagrody.

 

VII. Kategorie wiekowe

Kategorie wiekowe K i M
M16 (16-19 lat), od M20 do M70 i starsi co 10 lat
K16 ( 16-19 lat), od K20 do K70 i więcej co 10 lat

2.      Zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w kategoriach wiekowych.

VIII. Przepisy porządkowe
Organizator o utrudnieniach na drogach powiadomi:
a)      Pogotowie ratunkowe
b)      Straż Pożarną
c)      Służby Komunalne
d)     Mieszkańców ulic i miejscowości, w których odbędzie się bieg

2.      Łączność pomiędzy służbami biorącymi udział w zabezpieczeniu opiera się na wykorzystaniu radiotelefonów Ochotniczych Straży Pożarnych i telefonów komórkowych.

3.      Sprzęt ratowniczy i gaśniczy umieszczony jest w wozach OSP.

4.      Organizator będzie współdziałał z Policją w uzgodnieniu:
a)      trasy biegu
b)      stosując zalecenia dotyczące prawidłowego zabezpieczenia zawodów
c)      dokonując wspólnego zabezpieczenia trasy

5.      Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione.

6.      Organizator wytyczy miejsce depozytu sprzętu sportowego.

7.      Istnieje możliwość rezerwacji noclegu: Tel. 663 925 972.
- hala sportowa (bezpłatnie)
- pole namiotowe (bezpłatnie)
- agroturystyka

8.      Zdjęcia wykonane przez organizatora podczas zawodów mogą być wykorzystane w  materiałach promujących bieg.

9.      Zawodnik na mecie bez numeru startowego i elektronicznego chipu do pomiaru czasu nie będzie sklasyfikowany.

10.  Odwołania i protesty rozstrzyga sędzia główny wraz z organizatorem.

11.  W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.

 

Dyrektor Biegu

Włodzimierz Paroń